Regulamin i ogólne informacje

Regulamin i ogólne informacje:

 • Zwiedzanie tylko w obecnośći przewodnika,
 • Zwiedzanie wystawy odbywa się w ustalonych godzinach.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasie biletowej, oraz na stronie internetowej i profilu FB Muzeum Polskiego Fiata .
 • Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 • Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 • Na terenie wystawy należy stosować się do uwag i poleceń obsługi oraz pracowników.
 • Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie wystawy
 • Plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni z których korzystanie jest bezpłatne .
 • Muzeum Polskiego Fiata nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie obiektu.
 • Zwiedzający są proszeni o opuszczenie wystawy do godziny zamknięcia lub po upłunięciu czasu zwiedzania.
 • Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

Regulamin płatności Online

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów do Muzeum za pośrednictwem strony Internetowej

Muzeum – Muzeum Polskiego Fiata 

Firma – Biuro, Muzeum Polskiego Fiata Marzena Krasińska, ul. Kinowa 25/206  , 04-030. Warszawa. 

Dane rejestrowe – NIP 525-108-51-72,  REGON 012446117.

Strona internetowa – strona Internetowa  www.muzeumpolskiegofiata.com.pl.

 Bilety– bilet wstępu do Muzeum dostępny w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej. 

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Płatności online

1. Sprzedaż karnetów prowadzi Firma Muzeum Polskiego Fiata Marzena Karasińska

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletu:
Zarejestrowania się na stronie internetowej www.muzeumpolskiegofiata.com.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
Kolejnie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24 wraz z załączonym biletem wstępu na teren Muzeum w formie PDF.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletu, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy i ogólne informacje. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24 lub PayPal.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

8. Zakupiony bilet zostanie przesłany na adres e-mail klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

10. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt obsłudze Muzeum. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres muzeumpolskiegofiata@gmail.com, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w Muzeum. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w najbliższych dniach..

11. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie bilety w cenach podanych na stronie internetowej Muzeum

12. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

14. Bilety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

15. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres muzeumpolskiegofiata@gmail.com

16. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w artykule 38 podmioty świadczące usługi kulturalne, jak i rozrywkowe takie jak świadczy Muzeum nie ma obowiązku do przyjęcia zwrotu towaru, jakim jest bilet uprawniający do wstępu na teren Muzeum, jednakże kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu,
datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
opis przedmiotu reklamacji.

17. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

18. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

19. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Muzeum.

20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

21. Muzeum świadczy usługi sprzedaży biletów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

22. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.muzeumpolskiegofiata.com.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

23. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.muzeumpolskiegofiata.com.pl. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

24. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie Internetowej oraz w siedzibie Muzeum.